Vilkår

PÅ DENNE SIDE FINDER DU VORES KØBS- OG BRUGSBETINGELSER.

 

Vilkår og betingelser for køb

 

Indledning

Parter: Disse købsbetingelser gælder mellem Moveat Danmark, CVR-nummer 44688328 (herefter Moveat Danmark) og den forbruger eller erhvervsdrivende, der bestiller billetter hos Moveat Danmark (herefter benævnt ”køber” og benævnt ”du”, ”dig”, ”din”). Køber og Moveat Denmark benævnes herefter i fællesskab ”parterne” og hver især som ”part”.

Aldersgrænse: Du skal være fyldt 18 år for at købe billetter hos Moveat Denmark. Ved bestilling af billetter bekræfter du, at du er fyldt 18 år, og at du er bemyndiget til selvstændigt at indgå denne juridisk bindende aftale med Moveat Danmark.

Ikrafttræden: Købsbetingelserne træder i kraft, når køber indgår en aftale med Moveat Danmark ved at gennemføre en bestilling af billetter. Køber er ansvarlig for at læse købsbetingelserne, inden bestillingen gennemføres. Ved bestilling af billetter bekræfter køber at have læst og accepteret disse betingelser og forpligter sig til at overholde dem.

Moveat Danmark bestræber sig altid på at anvende god forretningsskik og i videst muligt omfang imødekomme kundernes ønsker.

Nedenstående betingelser beskriver dine rettigheder og forpligtelser, når du indgår en aftale med Moveat Denmark.

 

Definitioner

Følgende udtryk skal have de betydninger, der er angivet nedenfor, både når de udtrykkes i flertal og ental:c

Hjemmeside: henviser til www.moveat.co.

Applikation: henviser til ”Moveat”-applikationen til Android/iOS.

Applikation: henviser til ”Moveat”-applikationen til Android/iOS.

Tredjepart: refererer til en anden part end køber eller Moveat Danmark.

Billet: refererer til de billetter, der til enhver tid sælges af Moveat Danmark.

Betalingsserviceudbyder: refererer til den tredjepart, der behandler betalinger fra købere på vegne af Moveat Danmark via de forskellige betalingsmetoder, der leveres på tidspunktet for ordren af sådanne autoriserede tredjeparter.

GDPR: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

 

Bestilling m.m

Bestilling: Billetter kan bestilles via hjemmesiden moveat.co (”hjemmesiden”), applikationen ”Moveat” til Android/iOS (”applikationen”), skriftligt, via mail og/eller mundtligt.

Priser: Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive moms. Bekræftede ordrer vil ikke blive prisjusteret. Moveat Danmark forbeholder sig ret til at rette eventuelle trykfejl og til at justere offentliggjorte billetpriser til enhver tid.

Bindende aftale: Når du gennemfører bestillingen, forpligter du dig til at betale for billetterne. Moveat Danmark indgår en bindende købsaftale med dig, når Moveat Danmark sender en ordrebekræftelse til den mail, som du har oplyst i forbindelse med købet.

Ordrebekræftelsen: Ordrebekræftelsen indeholder oplysninger om de bestilte billetter. Hvis du opdager fejl i ordrebekræftelsen, skal du straks kontakte Moveat Danmark pr. mail. Bemærk: Hvis du ikke har modtaget en ordrebekræftelse, bedes du kontrollere, om ordrebekræftelsen kan være havnet i dit spamfilter

Digital kommunikation: Ved at acceptere købsbetingelserne accepterer du, at ordrebekræftelsen og anden relevant information vedrørende købet sendes til den mail, som du oplyser i forbindelse med bestillingen.

 

Vilkår for betaling

Betaling for billetter sker nemt og sikkert via den betalingsmetode, der tilbydes af den integrerede betalingstjenesteudbyder: Stripe.

Du informeres hermed om, at du accepterer betalingsudbyderens vilkår og betingelser og behandlingen af dine personlige data, som du giver i forbindelse med købet, når du foretager en betaling via betalingsudbyderens betalingstjeneste. Du er selv ansvarlig for at læse betalingsudbyderens vilkår og betingelser, inden du gennemfører købet.

Ordrer afgivet skriftligt, pr. mail eller mundtligt faktureres med 20 dages betalingsfrist, medmindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af Moveat Danmark.

 

Fortrydelsesret og aflysning af arrangementer

Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret gælder ikke ved køb af billetter til arrangementer, hvis den erhvervsdrivende leverer ydelsen på en bestemt dag eller i et bestemt tidsrum, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4, § 18. Når betaling er sket, er køber således bundet af sit køb, og der er ingen fortrydelsesret, medmindre andet fremgår af disse betingelser eller i henhold til gældende lovgivning. Erhvervsdrivende har ingen fortrydelsesret.

Købte billetter refunderes ikke, medmindre arrangementet aflyses. I så fald skal køber senest en (1) måned fra den dato, hvor arrangementet skulle have fundet sted, meddele Moveat Danmark sit krav om refusion. Sker dette ikke, er køber ikke berettiget til refusion. Dette gælder både for aflyste arrangementer og i tilfælde, hvor billetten er blevet aflyst, og køberen har været berettiget til refusion. I tilfælde af et aflyst arrangement vil eventuelle service- og distributionsgebyrer ikke blive refunderet.

Bortkomne billetter erstattes ikke. Køber er ansvarlig for at kontrollere via moveat.co, at arrangementet ikke er blevet aflyst eller flyttet.

En billet er ikke personlig, så en køber, der ikke vil bruge en købt billet, har ret til at videresælge den.

 

Ombooking

Moveat Danmark tilbyder gratis ombooking op til 10 dage før et arrangement. Ombooking kan ske til ethvert Moveat i Danmark, hvor der er ledige pladser tilbage. For at ombooke en billet skal køber kontakte Moveat Danmark via hej@moveat.co senest 10 dage før arrangementsdatoen. Eventuel difference betales af køber. Der gives ikke refusion, hvis den nye billetpris overstiger den oprindelige.

 

Deltagende Moveat-værter

Listen over deltagende Moveat-værter: Restauranter, vinbarer og madoplevelser er kun foreløbig indtil datoen for det pågældende arrangement. Moveat Danmark forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne liste.

 

Gavekort

Moveat Danmark tilbyder køb af gavekort via hjemmesiden. Gavekort er gyldige i 24 måneder fra købsdatoen, og gyldighedsperioden for et specifikt gavekort kan kontrolleres ved at kontakte Moveat Danmark via hej@moveat.co.

Efter køb af et gavekort vil der blive leveret et gavekort med en unik gavekortskode til den mail, der blev oplyst ved købet. Denne gavekortskode er et værdidokument. Mistede koder erstattes ikke.

Gavekortet kan bruges som betaling eller delbetaling af billetter til ethvert Moveat i Danmark med undtagelse af billetter. Gavekortet kan indløses på hjemmesiden eller i applikationen. Et gavekort kan ikke indløses til kontanter, og det kan heller ikke genkøbes helt eller delvist.

 

Grunde til fritagelse

Parten er ikke ansvarlig for skader eller tab, der skyldes hindringer uden for partens rimelige kontrol. Parten er også fritaget for erstatning og andre sanktioner, hvis opfyldelsen af partens forpligtelser i henhold til aftalen forhindres af omstændigheder, som parten ikke med rimelighed kunne have kontrolleret eller forudset, og hvis følger parten ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure). Eksempler på sådanne omstændigheder kan være krig, regeringsindgreb, offentlige reguleringer, uroligheder, begrænsninger i energiforsyningen, arbejdsmarkedsforstyrrelser eller forbud.

Hvis en omstændighed af ovennævnte art indtræffer, udskydes tidspunktet for Partens ydelse, indtil hindringen er fjernet. Hvis opfyldelsen af ydelsen forhindres som ovenfor i mere end tre (3) måneder, er parten berettiget til at træde tilbage fra aftalen uden kompensation eller ansvar for skade eller tab.

 

Behandling af personoplysninger

Moveat behandler personoplysninger i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning 2016/697 (”GDPR”). Oplysninger om behandling af personoplysninger findes i Moveat Danmarks privatlivspolitik.

 

Cookies på hjemmesiden

Hjemmesiden bruger cookies. Information om hjemmesidens brug af cookies kan findes i Moveat Danmarks cookiepolitik.

 

Begrænsning af ansvar

Særlige diæter m.m.: Moveat Danmark garanterer ikke, at de tilbudte signatur-serveringer er fri for allergener, eller at de kan tilpasses særlige diæter. Den enkelte Moveat-vært: restaurant, vinbaren og madoplevelse er ansvarlig for at overholde gældende love og regler vedrørende fødevarehåndtering og hygiejne.

Åbningstider for Moveat-værter: Signatur-serveringer, der tilbydes af den respektive Moveat-vært, leveres kun i de timer, der er angivet i applikationen, og kan ikke bruges på noget andet tidspunkt

Unøjagtigheder: Moveat Danmark har ret til at rette eventuelle fejl, der opdages på hjemmesiden og/eller applikationen, såsom forkerte beskrivelser eller åbenlyst forkerte prisoplysninger, samt for eventuelle unøjagtigheder, der fremgår af andre hjemmesider, sociale medier m.v., der relaterer sig til de ydelser/produkter, som Moveat Danmark leverer eller Moveat Danmarks virksomhed i øvrigt.

Leveringsoplysninger: Moveat Danmark kan ikke drages til ansvar, hvis du ikke kan få adgang til købte billetter, fordi du har oplyst forkert mail eller andre forkerte oplysninger i forbindelse med bestillingen.

Reservationer: Moveat Danmark forbeholder sig ret til at foretage reservationer ved eventuelt slutsalg af billetter.

Tredjepartstjenester m.v.: Moveat Danmark er ikke ansvarlig for tredjeparts applikationer, plug-ins, tjenester, produkter, hjemmesider eller lignende. Moveat Danmark er heller ikke ansvarlig for eksterne links, der ikke ejes/kontrolleres af Moveat Danmark, eller indholdet af sådanne eksterne links, der optræder på hjemmesiden og/eller applikationen.

Ansvarsbegrænsning: Moveat Danmark fraskriver sig hermed ethvert ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Denne ansvarsbegrænsning begrænser dog ikke Moveat Danmarks ansvar over for forbrugeren.

 

Ændringer af købsbetingelserne

Moveat Danmark har til enhver tid ret til at opdatere og ændre disse købsbetingelser uden forudgående varsel. Den seneste version af salgsbetingelserne er altid offentliggjort på hjemmesiden og i applikationen. Ændringer i salgsbetingelserne gælder kun for ordrer afgivet efter de nye salgsbetingelser er offentliggjort på hjemmesiden og applikationen.

 

Ugyldighed af en bestemmelse

Såfremt en bestemmelse i disse købsbetingelser findes ugyldig eller ikke kan håndhæves af Det offentlige forbrugerklagesystem, en almindelig domstol eller en voldgiftsret, skal dette ikke påvirke gyldigheden eller fortolkningen af de øvrige bestemmelser. Moveat Danmark skal i stedet formulere en ny bestemmelse i lyset af og med henblik på den ugyldige bestemmelse.

 

Lovvalg og tvistløsning

Gældende lov: Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Alternativ tvistløsning: Tvister, der opstår mellem Moveat Denmark og en køber i dennes egenskab af forbruger, skal i første omgang søges løst internt og i fællesskab mellem parterne. Forbrugere har altid ret til at henvende sig til Det offentlige forbrugerklagesystem. https://www.forbrug.dk/klagemuligheder-og-ankenaevn/klageinstanser-og-godkendte-ankenaevn/forbrugerklagesystemet/, som tilbyder en alternativ tvistløsning for forbrugertvister.

Derudover kan forbrugerne indgive klager online via Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (EU ODR) via følgende link: ec.europa.eu/consumers/odr. Forbrugerne har også ret til at kontakte Forbrugerombudsmanden.

Almindelig domstol: Hvis parterne ikke når frem til en løsning på tvisten ved hjælp af en alternativ tvistbilæggelsesmetode, kan tvisten prøves og afgøres endeligt af den almindelige domstol som første instans, medmindre andet er fastsat i ufravigelig lovgivning.

 

Kontakt- og virksomhedsoplysninger

Virksomhed: Moveat Danmark ApS
CVR: 44688328
E-post: hej@moveat.co
Hjemmeside: www.moveat.co
Adresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V

 Vilkår og betingelser for brug

 

Introduktion til vilkårene

Parter: Disse brugsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder mellem Moveat Danmark ApS, CVR-nummer 44688328 (herefter benævnt ”Moveat Danmark”) og brugeren af applikationen. Brugeren og Moveat Danmark betegnes samlet som ”parterne” og hver for sig som en ”part”. Henvisninger til ”du” og ”dig” henviser til brugeren.

Aldersgrænse: Ved at oprette en brugerkonto til applikationen bekræfter du, at du er fyldt 18 år, og at du er bemyndiget til selvstændigt at indgå denne juridisk bindende aftale med Moveat Danmark

Digital kommunikation: Ved at acceptere disse Vilkår giver du Moveat Danmark tilladelse til at sende mails vedrørende brugerkontoen til den mail, du registrerer i applikationen.

Accept af vilkårene: Når du opretter en brugerkonto i applikationen, accepterer du de gældende vilkår og indgår en aftale med os. Derfor skal du sørge for at læse disse vilkår omhyggeligt, før du indgår aftalen med os. Ved at bruge applikationen accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, der er offentliggjort i applikationen, og forpligter dig til at overholde dem. Hvis du ikke accepterer vilkårene, bør du ikke bruge applikationen.

Aftaleperiode: De til enhver tid gældende vilkår og betingelser gælder i hele den periode, hvor du har en registreret brugerkonto i applikationen.

 

Definitioner

Applikation: betyder applikationen ”Moveat” til Android/iOS.

Brugerkonto: henviser til en brugerkonto til applikationen..

Bruger: henviser til den person, der bruger applikationen.

Hjemmeside: henviser til www.moveat.co.

Køber: betyder den person, der bestiller Billetter hos Moveat Danmark.

Billet: henviser til de billetter, som Moveat Danmark fra tid til anden sælger.

Betalingstjenesteudbyder: henviser til den tredjepart, der behandler betalinger fra købere på vegne af Moveat Danmark via de forskellige betalingsmetoder, der leveres på tidspunktet for ordren af sådanne autoriserede tredjeparter.

Tredjepart: henviser til en anden part end brugeren eller Moveat Danmark.

GDPR: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

 

Applikationen og brugerkontoen

Generelt om applikationen: Via din brugerkonto i applikationen kan du bl.a. købe og se dine billetter, administrere din profil, få adgang til rabatter/tilbud og se dine optjente Moveat-point.

Brugerkonto: Du får en ikke-eksklusiv ret til at bruge applikationen, så længe du har en registreret brugerkonto, forudsat at du accepterer de til enhver tid gældende vilkår og betingelser. Brugsretten er personlig for dig personligt og kan ikke overdrages og kan ikke underlicenseres. Applikationen må kun bruges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår og betingelser og til det formål, som applikationen er beregnet til.

Loginoplysninger: Du skal behandle dine loginoplysninger til brugerkontoen som fortrolige og må ikke dele dem med andre. Hvis du opdager et brud på brugerkontoen, skal du straks ændre loginoplysningerne.

Brugergenereret indhold: Du er eneansvarlig for at sikre, at det indhold, du registrerer i applikationen eller på anden måde leverer, er sandt, nøjagtigt, lovligt og ikke krænker vilkårene eller tredjeparts rettigheder.

Ansvar: Du er ansvarlig for at have det tekniske udstyr, den internetforbindelse og den software, der kræves for at bruge applikationen. Du er alene og fuldt ud ansvarlig for dine handlinger, herunder enhver undladelse af at handle.

Forbud mod misbrug m.m.: Du garanterer ikke at misbruge data, der kan hentes fra applikationen, og forpligter dig til ikke at foretage handlinger, der har til formål at omgå tekniske beskyttelsesforanstaltninger, destabilisere, hacke eller indføre virus i applikationen.

Sletning af brugerkonto: Du har til enhver tid ret til at slette din brugerkonto via indstillingerne i applikationen eller ved at anmode Moveat Danmark om at opsige brugerkontoen ved at sende en sådan anmodning til følgende mail: hej@moveat.co.

Kontraktbrud: Hvis Moveat Danmark vurderer, at du på nogen måde misbruger applikationen eller overtræder vilkårene eller gældende lovgivning, er Moveat Danmark berettiget til at opsige din brugerkonto med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Du vil i sådanne tilfælde ikke være berettiget til nogen form for kompensation eller anden erstatning fra Moveat Danmark. Moveat Danmark har ret til at tage del i alle oplysninger registreret i applikationen med henblik på at kontrollere overholdelse af vilkårene. Enhver, der begår en lovovertrædelse via applikationen, kan blive politianmeldt. Moveat Danmark forbeholder sig desuden ret til at foretage retslige skridt i tilfælde af kontraktbrud.

 

Købsbetingelser ved køb af billetter

De købsbetingelser, der gælder for køb af billetter, fremgår i forbindelse med bestillingen. Du accepterer de til enhver tid gældende købsbetingelser.

 

Behandling af personoplysninger

Moveat Danmark behandler personoplysninger i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning 2016/697 (”GDPR”). Oplysninger om behandling af personoplysninger findes i Moveat Danmarks privatlivspolitik.

 

Vedligeholdelse

Begrænset adgang: Moveat Danmark forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at begrænse adgangen til applikationen for at udføre vedligeholdelsesaktiviteter, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte applikationen mod uautoriserede angreb eller for at træffe andre foranstaltninger, der er nødvendige af tekniske, driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, og du er ikke berettiget til kompensation, erstatning eller nogen anden form for kompensation som følge af en sådan suspension.

Fejlmelding: Moveat Danmark står på ingen måde inde for, at applikationen er fri for fejl eller andre tekniske komplikationer. Eventuelle klager eller lignende vedrørende applikationen skal meddeles direkte til Moveat Danmark ved at sende en besked til følgende e-mail: hej@moveat.co. Moveat Danmark vil efter bedste evne og inden for rimelig tid bestræbe sig på at afhjælpe eventuelle fejl eller mangler, i det omfang det er muligt.

Automatiske opdateringer: Applikationen opdateres løbende, og vi kan fra tid til anden frigive en opdateret version af applikationen. Du skal installere den nyeste version af applikationen. De til enhver tid gældende vilkår og betingelser gælder også for opdateringer af applikationen.

 

Rettigheder

Immaterielle rettigheder: Applikationen og alle immaterielle rettigheder vedrørende applikationen og Moveat ejes af Moveat Group AB eller Moveats licensgivere, såsom, men ikke begrænset til: ophavsret, patenter, varemærker, databaserettigheder, design, software, kildekode, uanset om rettighederne er registreret eller ej. Moveat overfører ikke nogen af sine immaterielle rettigheder til dig eller til nogen anden på grund af vilkårene

Brugergenereret indhold: Moveat gør ikke krav på ejerskab af indhold, som du registrerer i applikationen. Moveat har dog ret til at anonymisere personoplysninger og alle data, der genereres i forbindelse med din brug af applikationen, og har ejendomsretten til sådanne anonymiserede behandlede data. Moveat Danmark har ret til frit at anvende, offentliggøre og dele anonymiserede data i kommercielle og/eller ikke-kommercielle, markedsføringsmæssige og/eller redaktionelle sammenhænge, herunder på internettet, uden mediebegrænsninger, i en ubegrænset periode, samt ret til at anvende anonymiserede data til statistiske og evaluerende formål til udvikling af Moveat Danmarks tjenester og applikationen.

Logning: Moveat Danmark kan bruge enhver logning af brugen af applikationen til at udføre fejlfinding, undersøge misbrug, analysere overtrædelser, analysere din brug af applikationen for at forbedre den og give oplysninger til myndigheder, hvis det kræves, og ikke-væsentlige personoplysninger skal i sådanne tilfælde, hvis det er muligt, udelukkes fra en sådan behandling.

 

Begrænsning af ansvar

Unøjagtigheder: Moveat Danmark er berettiget til at rette eventuelle fejl, der opdages i applikationen, såsom forkerte beskrivelser eller åbenlyst forkerte prisoplysninger, samt for eventuelle unøjagtigheder, der forekommer på andre hjemmesider, sociale medier m.m., der relaterer sig til de ydelser/produkter, som Moveat Danmark udbyder eller Moveats virksomhed i øvrigt.

Tredjepartstjenester m.m.: Moveat Danmark er ikke ansvarlig for tredjeparts applikationer, plug-ins, tjenester, produkter, hjemmesider eller lignende.

Eksterne links: Applikationen kan indeholde links til eksterne hjemmesider, der ejes eller drives af tredjeparter (”eksterne links”). Moveat Danmark har ingen kontrol over indholdet af sådanne eksterne links og er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne links eller for indhold, reklamer, produkter, tjenester eller andet materiale, der er tilgængeligt via sådanne eksterne links.

Ansvarsbegrænsning: Moveat Danmark fraskriver sig hermed ethvert ansvar i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Denne ansvarsbegrænsning begrænser dog ikke Moveat Danmarks ansvar i videre omfang, end hvad der er tilladt i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

 

Fritagelsesgrunde (force majeure)

En part er ikke ansvarlig for skade eller tab, som skyldes hindringer, der ligger uden for Moveat Danmarks rimelige kontrol. Moveat Danmark er endvidere fritaget for erstatning og andre sanktioner, hvis opfyldelsen af Moveat Danmarks forpligtelser i henhold til aftalen hindres af omstændigheder, som Moveat Danmark ikke med rimelighed kunne have haft kontrol over eller forudset, og hvis følger Moveat Danmark ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure). Som eksempler på sådanne omstændigheder kan nævnes krig, regeringsindgreb, offentlige forskrifter, borgerlige uroligheder, indskrænkninger i energiforsyningen, forstyrrelser på arbejdsmarkedet eller forbud.

Hvis en omstændighed af ovennævnte art indtræffer, udskydes tidspunktet for Moveat Danmarks ydelse, indtil hindringen er fjernet. Hvis opfyldelsen af ydelsen forhindres som beskrevet ovenfor i mere end tre (3) måneder, er Moveat Danmark berettiget til at ophæve aftalen uden erstatningspligt eller ansvar for skade eller tab.

 

Ændringer af vilkårene

Ændringer af vilkårene: Moveat Danmark har ret til at opdatere og ændre disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel. Den seneste version af vilkårene er altid offentliggjort i applikationen. Hvis du ikke accepterer de opdaterede vilkår, bør du ikke bruge applikationen

Applikationen: Moveat Danmark er til enhver tid berettiget til frit at ændre applikationens design, layout, indhold, funktioner og lignende uden forudgående varsel. Dette gælder også, hvis sådanne ændringer indebærer en ændring af brugeroplevelsen.

Ydelser: Moveat Danmark har til enhver tid ret til uden forudgående varsel at tilbyde yderligere ydelser, nye ydelser, ændre udbuddet af sine ydelser samt ret til at indstille leveringen af ydelser og/eller applikationen, og du har ikke krav på kompensation, erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af en sådan beslutning.

Overdragelse

Moveat har ret til uden dit samtykke at overdrage nærværende betingelser helt eller delvist til tredjemand og ret til at overdrage retten til at modtage betaling til en anden part (fx et inkassoselskab).

 

Ugyldighed af bestemmelser

Såfremt en bestemmelse i disse salgs- og leveringsbetingelser af Det offentlige forbrugerklagesystem, en almindelig domstol eller en voldgiftsret findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden eller fortolkningen af de øvrige bestemmelser. Moveat Danmark skal i stedet formulere en ny bestemmelse i lyset af og med henblik på den ugyldige bestemmelse.

 

Lovvalg og tvistløsning

Gældende lov: Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Alternativ tvistløsningmetode: Tvister, der opstår mellem Moveat Danmark og en forbruger, skal i første omgang forsøges løst internt og i fællesskab mellem parterne. Forbrugerne har altid ret til at henvende sig til Det offentlige forbrugerklagesystem. https://www.forbrug.dk/klagemuligheder-og-ankenaevn/klageinstanser-og-godkendte-ankenaevn/forbrugerklagesystemet/, som tilbyder en alternativ tvistløsning for forbrugertvister.

Derudover kan forbrugerne indgive klager online via Europa-Kommissionens digitale platform for tvistbilæggelse (EU ODR) via følgende link: ec.europa.eu/consumers/odr. Forbrugerne har også ret til at kontakte Forbrugerombudsmanden

Almindelig domstol: Hvis parterne ikke når frem til en løsning på tvisten ved hjælp af en alternativ tvistbilæggelsesmetode, kan tvisten prøves og afgøres endeligt af en almindelig domstol i Danmark, medmindre andet er fastsat i ufravigelig lovgivning.

 

Kontakt- og virksomhedsoplysninger

Virksomhed: Moveat Danmark ApS
CVR: 44688328
E-post: hej@moveat.co
Hjemmeside: www.moveat.co
Adresse: Slagtehusgade 11, 1715 København V